Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO) Rotterdam

Wat is een pedagogisch didactisch onderzoek?

Een pedagogisch didactisch onderzoek (PDO) in Rotterdam is breder dan alleen een didactisch onderzoek. In een didactisch onderzoek bij ons in Rotterdam wordt het niveau van een bepaald vak bepaald en wordt gekeken of er hiaten zijn. In een pedagogisch didactisch onderzoek wordt dieper ingegaan op andere factoren die van belang zijn voor het leren: kenmerken van het kind, van de onderwijsleersituatie en van de opvoedingssituatie. Daarom wordt aanvullend vaak een intelligentieonderzoek gedaan of kan gekeken worden naar concentratieproblemen of kenmerken van faalangst. Tijdens het onderzoek in Rotterdam wordt goed geobserveerd welke strategieën een kind hanteert, daarnaast wordt gekeken naar motivatie, concentratie en werkaanpak. Op basis hiervan wordt in meer brede zin gekeken naar de onderwijsbelemmeringen en onderwijsmogelijkheden van het kind. Zo ontstaat een compleet beeld van de onderwijssituatie van uw kind.

Waarom een pedagogisch didactisch onderzoek?

Een pedagogisch didactisch onderzoek is een geschikt onderzoek als er nog geen duidelijk idee bestaat over de oorzaak van leerachterstanden of leerproblemen. Het is een breed onderzoek dat de onderwijssituatie van uw kind in kaart brengt. Een PDO leidt tot beter inzicht in hoeverre uw kind de verschillende vakken op school beheerst, maar geeft vooral antwoord op de vraag: wat heeft mijn kind nodig om op school tot zijn recht te komen? Dit noemen we de onderwijsbehoeften. Op basis hiervan wordt een handelingsgericht plan opgesteld, met daarin zowel adviezen voor thuis als op school, maar ook (indien nodig) een handelingsplan voor een remedial teaching traject hier in Rotterdam.

Hoe verloopt het onderzoekstraject?

Tijdens het intakegesprek van het pedagogisch didactisch onderzoek in Rotterdam wordt alle relevante achtergrondinformatie verzameld, daarnaast wordt een anamneseformulier meegegeven waarin vragen worden gesteld over de vroege ontwikkeling en persoonlijkheidskenmerken van uw kind. In het intakegesprek wordt ook de precieze hulpvraag geformuleerd en wordt afgesproken welke tests afgenomen worden. Een PDO neemt doorgaans één dagdeel in beslag. Als aanvullend onderzoek wordt afgesproken zijn er twee dagdelen nodig. Binnen drie weken na de onderzoeksdag worden de resultaten in een onderzoeksrapport verwerkt. U wordt uitgenodigd voor een nagesprek in Rotterdam, om de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het pedagogisch didactisch onderzoek met ons door te nemen. Indien gewenst kan uw kind aansluitend met remedial teaching van start gaan.